Regulamin

Regulamin
44. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema

 

  1. Postanowienia ogólne

1.1.Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze

1.2.Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku

  1. Uczestnictwo w Konkursie

2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia

2.2.Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi

i nienagradzanymi w innych konkursach

2.3. Nie określa się tematyki utworów

2.4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 3 wierszy ( w tym jeden o tematyce patriotycznej lub religijnej) w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótka nota biograficzna oraz załącznik nr 1 lub 2 dot. przetwarzania danych osobowych)

2.5.Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim

2.6.Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu

2.7.Organizator nie zwraca nadesłanych utworów

2.8.Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień

  1. Termin nadsyłania prac

3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 8 października 2018 r. ( liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, 09-400 Płock ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”

4. Wyłonienie Laureatów Konkursu

4.1.Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w składzie:

Przewodniczący jury – dr. Przemysław Dakowicz; wielokrotnie nagradzany polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury.

Członek jury – Krzysztof Kuczkowski; wielokrotnie nagradzany polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, wykładowca warsztatów poetyckich. Założyciel dwumiesięcznika literackiego „Topos”.
Sekretarz jury – Agnieszka Gościeniecka; Przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku

4.2.Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie

wręczenia nagród i wyróżnień

4.3.Ponadto przyznana będzie nagroda specjalna: za wiersz poświęcony Prymasowi Polski Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

5. Postanowienia Końcowe

5.1.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy

5.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktów regulaminu

5.3.Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2018 roku

6. Deklaracje

6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, oraz wypełnieniem załącznika nr.1 lub nr.2 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Konkursu „Jesienna Chryzantema”

6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel.783 981 861

Załącznik nr 1 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema”

miejscowość i data…………………………………
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela nieletniego)
jako przedstawiciel ustawowy nieletniego …………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)
wyrażam zgodę na jego udział w 44. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Jesienna Chryzantema
mając świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne a jednocześnie
stanowi warunek udziału w konkursie.
Wyrażenie powyższej zgody oznacza:
1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz jej
przedstawiciela ustawowego. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.).
Organizator zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
2) wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby
zgłaszającej się w związku z jej udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie, o którym mowa dotyczy
wyłącznie promocji i reklamy Konkursu, a także przekazywania do publicznej wiadomości informacji
o Konkursie i jego przebiegu oraz wskazywania osób nagrodzonych. Rozpowszechnianie obejmuje
nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych w związku z Konkursem
zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając to
w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w czasopismach i
tzw. publikacje elektroniczne.
Oświadczam, że powyższe oświadczenie złożyłem/am dobrowolnie, po zapoznaniu się i akceptacji
Regulaminu Konkursu.
…………………………………………
podpis przedstawiciela osoby nieletniej
Załącznik nr 2 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema”
miejscowość i data………………………
Ja niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)
wyrażam zgodę na jego udział w 44. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Jesienna Chryzantema
mając świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne a jednocześnie
stanowi warunek udziału w konkursie.
Wyrażenie powyższej zgody oznacza :
1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz jej
przedstawiciela ustawowego. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.).
Organizator zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
2) wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby
zgłaszającej się w związku z jej udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie, o którym mowa dotyczy
wyłącznie promocji i reklamy Konkursu, a także przekazywania do publicznej wiadomości informacji
o Konkursie i jego przebiegu oraz wskazywania osób nagrodzonych. Rozpowszechnianie obejmuje
nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych w związku z Konkursem
zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając to
w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w czasopismach i
tzw. publikacje elektroniczne.
Oświadczam, że powyższe oświadczenie złożyłem/am dobrowolnie, po zapoznaniu się i akceptacji
Regulaminu Konkursu.
…………………………………………….
podpis