Regulamin

Regulamin
43. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema”

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku.

  1. Uczestnictwo w Konkursie

2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia.
2.2. Wiersze nadesłane na Konkurs  muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach.
2.3. Na Konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce religijnej lub patriotycznej.
2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie zestawu maksimum 5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem. W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótką notę biograficzną oraz załącznik nr 1 lub nr 2 dot. przetwarzania danych osobowych).
2.5. Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim.
2.6. Koszty przygotowania i przesłania prac na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.
2.7. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.
2.8. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.

  1. Termin nadsyłania prac

3.1. Prace na Konkurs należy przesłać do 20 października 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”.

  1. Wyłanianie Laureatów Konkursu

4.1. Za wyłonienie laureatów i przyznawania nagród odpowiedzialne jest Jury Konkursu powołane przez organizatora.
4.2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i wyróżnień.
4.3. Ponadto przyznane będą nagrody:
Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za wiersz poświęcony Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu
Dyrektora Instytutu Wydawniczego „PAX” za debiut – autorowi, który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora)

  1. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
5.3. Finał Konkursu odbędzie się 18 listopada 2017 roku.

  1. Deklaracje

6.1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz wypełnieniem  załącznika nr 1 lub nr 2 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu „Jesienna Chryzantema”.
6.2. Nadesłanie prac na Konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel.783 981 861

 

Dodaj komentarz